Świetlica


Świetlica Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem

 

Opieką świetlicową objętych jest 139 uczniów z klas I-VIII szkoły podstawowej oraz 29 uczniów z klas III gimnazjum.

Opiekę nad uczniami sprawuje 1 wychowawca według wcześniej ustalonego harmonogramu.
Na początku roku uczniowie zostają zapoznani z Regulaminem świetlicy, do którego przestrzegania są zobligowani przez cały rok szkolny.
Zajęcia odbywają się według założeń Rocznego Planu Pracy Świetlicy.
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej wykonywania prac plastycznych głównie metodą orgiami. Ponadto mogą skorzystać z gier planszowych oraz mają możliwość odrabiania prac domowych pod kierunkiem nauczyciela dyżurującego.

Regulamin świetlicy szkolnej
dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej

Zespołu Szkół im. St. Staszica w Wysokiem
       obwiązujący w roku szkolnym

2019/2020

 

Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:
• zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań,
• kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
• rozwijają zainteresowania oraz zdolności,
• wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej
• organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
2. Do zadań świetlicy szkolnej należy:
• organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
• odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
• upowszechnianie zasad kulturalnego życia codziennego,
• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
• rozwijanie samodzielności,
• współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
• zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.


Założenia organizacyjne:


1. Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej od poniedziałku do piątku od 11.30 do 14.30.
2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice/prawni opiekunowie.

3. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się wszystkich zgłoszonych uczniów. Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie szkoły po zakończeniu lekcji – dzieci zapisane do świetlicy oraz oczekujące na autobus szkolny.
4. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusami szkolnymi wsiadają do autobusu o wyznaczonych godzinach.
5. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
6. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
7. Uczeń nie może być odbierany przez niepełnoletnie rodzeństwo.
8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów), upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo lub na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica może ono samodzielnie uczęszczać do szkoły.
10. Rodzice/opiekunowie uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu wypełniają w świetlicy szkolnej stosowne oświadczenie.
11. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.


Wychowankowie świetlicy:


1. Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
5. Dzieci przebywające na świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, MP4 oraz innych przedmiotów technicznych przyniesionych z domu.
6. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.
7. Wszyscy uczniowie dojeżdżający autokarem szkolnym są podopiecznymi świetlicy szkolnej i podlegają opiece nauczyciela świetlicy.
8. Uczniowie dojeżdżający autobusem oczekują na powrót do domu w świetlicy szkolnej. Dzieci dojeżdżające autokarem szkolnym objęte opieką świetlicy szkolnej nie mogą być zwalniane w celu wychodzenia poza teren szkoły np. na zakupy zlecone przez rodziców, do biblioteki
9. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej, oczekują na zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej.
10. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do świetlicy szkolnej a oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
11. Wychowawcy świetlicy szczególną opieką otaczają dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.
12. Nauczyciel dyżurujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego zachowania ucznia, który samowolnie, bez wiedzy opiekuna opuścił teren szkoły.

 

Nagrody i wyróżnienia:


• Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
• Pochwała przekazana wychowawcom klasowym.
• Poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
• Nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego.

 

Kary:


• Upomnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę.
• Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
• Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

 

HARMONOGRAM PRACY NAUCZYCIELI

NA ŚWIETLICY ZESPOŁU SZKÓŁ W WYSOKIEM

 

Rok szkolny 2019/2020

 

GODZ. PRACY
11.30-12.30 12.30-13.30

13.30-14.30

 

PONIEDZIAŁEK

 

Katarzyna Szkudnik

Katarzyna Szkudnik

Agata Wysocka

Ewa Pulikowska
WTOREK Katarzyna Szkudnik

Katarzyna Szkudnik  

Agata wysocka

Agata Wysocka

 

ŚRODA  Katarzyna Szkudnik

Katarzyna Szkudnik 

Aneta Samborska

Katarzyna Szkudnik 
CZWARTEK Katarzyna Szkudnik

Katarzyna Szkudnik

Aneta Samborska

Katarzyna Szkudnik

 

 

PIĄTEK Katarzyna Szkudnik

Katarzyna Szkudnik

Maria Kalińska

Katarzyna Szkudnik

 

 

[pobierz] 0.2 MB karta_zgloszenia_dziecka_do_swietlicy

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY