O szkole


 

 

HARMONOGRAM PRACY NAUCZYCIELI

NA ŚWIETLICY ZESPOŁU SZKÓŁ W WYSOKIEM

 

Rok szkolny 2022/2023

 

 

  5 lekcja 6 lekcja

7 lekcja

 

8 lekcja (do15.15)

 

PONIEDZIAŁEK

 

 Panek Grażyna

 Panek Grażyna

Szkudnik Katarzyna (13.20-13.30)

Panek Grażyna 

Panek Grażyna 

WTOREK  Pulikowska Ewa

 Pulikowska Ewa

Szkudnik Katarzyna (12.20-13.00)

Pulikowska Ewa 

Szkudnik Katarzyna

Panek Grażyna (13.20-14.30)

Pulikowska Ewa

 

ŚRODA  Szkudnik Katarzyna

 Szkudnik Katarzyna

Pulikowska Ewa

Szkudnik Katarzyna 

Pulikowska Ewa

(13.20-14.00)

Szkudnik Katarzyna 
CZWARTEK

 Panek Grażyna

Szkudnik Katarzyna

 Panek Grażyna

Pulikowska Ewa

Panek Grażyna 

Pulikowska Ewa

(13.20-13.50)

Panek Grażyna 
PIĄTEK

Pulikowska Ewa 

Pulikowska Ewa

Szkudnik Katarzyna 

Pulikowska Ewa 

Panek Grażyna (13.20-14.20)

Pulikowska Ewa 

Regulamin świetlicy szkolnej
dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej

Zespołu Szkół im. St. Staszica w Wysokiem
       obwiązujący w roku szkolnym

2022/2023

 

Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:
• zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań,
• kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
• rozwijają zainteresowania oraz zdolności,
• wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej
• organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
2. Do zadań świetlicy szkolnej należy:
• organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
• odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
• upowszechnianie zasad kulturalnego życia codziennego,
• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
• rozwijanie samodzielności,
• współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
• zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.


Założenia organizacyjne:


1. Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej od poniedziałku do piątku od 11.20 do 15.15.

2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice/prawni opiekunowie.

3. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się wszystkich zgłoszonych uczniów. Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie szkoły po zakończeniu lekcji – dzieci zapisane do świetlicy oraz oczekujące na autobus szkolny.

4. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusami szkolnymi wsiadają do autobusu o wyznaczonych godzinach.

5. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

6. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

7. Uczeń może być odbierany przez niepełnoletnie rodzeństwo, po wypełnieniu stosownego oświadczenia przez rodzica/opiekuna.

8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub taka informacja w formie pisemnej zostanie przekazana wychowawcy/nauczycielowi świetlicy.

9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów), upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

10. Rodzice/opiekunowie uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu wypełniają w świetlicy szkolnej stosowne oświadczenie.

11. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.


Wychowankowie świetlicy:


1. Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
5. Dzieci przebywające na świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, MP4 oraz innych przedmiotów technicznych przyniesionych z domu.
6. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.
7. Wszyscy uczniowie dojeżdżający autokarem szkolnym są podopiecznymi świetlicy szkolnej i podlegają opiece nauczyciela świetlicy.
8. Uczniowie dojeżdżający autobusem oczekują na powrót do domu w świetlicy szkolnej. Dzieci dojeżdżające autokarem szkolnym objęte opieką świetlicy szkolnej nie mogą być zwalniane w celu wychodzenia poza teren szkoły np. na zakupy zlecone przez rodziców, do biblioteki
9. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej, oczekują na zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej.
10. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do świetlicy szkolnej a oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
11. Wychowawcy świetlicy szczególną opieką otaczają dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.
12. Nauczyciel dyżurujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego zachowania ucznia, który samowolnie, bez wiedzy opiekuna opuścił teren szkoły.

 

Nagrody i wyróżnienia:


• Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
• Pochwała przekazana wychowawcom klasowym.
• Poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
• Nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego.

 

Kary:


• Upomnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę.
• Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
• Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

Regulamin świetlicy szkolnej w czasie epidemii COVID - 19

 

Opracowany w oparciu o:
• ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);

• ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz.410 ze zm.);

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.);

• wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

 

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
3. Uczniowie objęci opieką świetlicową po skończonych lekcjach mają obowiązek zgłoszenia się do nauczyciela sprawującego opiekę.
4. Wychowawca świetlicy odprowadza uczniów po zajęciach do wyznaczonej przez dyrektora szkoły strefy w której czekają na nich rodzice/opiekunowie prawni bądź odbywa się oczekiwanie na autobus szkolny .
5. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
6. Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali w miarę możliwości pod opieką tych samych wychowawców. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch salach świetlicowych, a w razie potrzeby zmniejszenia liczebności w grupie, w innych salach dydaktycznych.
7. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
8. Wychowankowie pracują w wyznaczonych strefach oraz w miarę możliwości przy stolikach w stałych miejscach.
9. W przypadku gdy podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych, nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami. Rodzice dziecka są zaś zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy.
10. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
11. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach.
12. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez uczniów.
13. W salach świetlicowych mogą pozostać jedynie takie zabawki, wyposażenie i sprzęt, który można zdezynfekować. Sprzęt, który pozostaje wymaga dezynfekcji minimum po każdym ukończeniu zajęć.
14. Nauczyciele – opiekunowie używają rękawiczek przy zabiegach przy dziecku (np. w razie konieczności udzielenia pomocy lub przebrania).
15. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów COVID-19 (np. gorączka, kaszel, duszności) dziecko jest izolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu i natychmiast powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły i poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.
16. Zalecaną formą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi jest kontakt elektroniczny tzn. mailowy, telefoniczny, komunikatory internetowe.