PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19.


1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków
2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
3 . Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, blaty.
5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja
o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać
w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
6. W korytarzu prowadzącym do biblioteki należy zachować bezpieczną odległość od osób oczekujących na wejście do biblioteki (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
7. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
8. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
9. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 3 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania.
10. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał.
11. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o konieczności zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
12. Oddawanie podręczników do biblioteki szkolnej, po ustaleniu z Dyrekcją szkoły, odbywać się będzie w 2 ostatnich tygodniach nauki. Komplet podręczników ma być włożony do reklamówki, którą trzeba w widoczny sposób podpisać: Imię i Nazwisko ucznia, klasa
13. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie własnych foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
14. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce.

[pobierz] 0.1 MB regulamin-pracy-biblioteki-szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

                                             PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW:
1) Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
2) Czytelnicy mają obowiązek zapoznać się z postanowieniami regulaminu biblioteki
i przestrzegać je.
4) Korzystając z biblioteki, czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki
i inne materiały.
5) Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki (poza podręcznikami), ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
6) Książki i inne materiały można wypożyczyć na okres dwóch tygodni.
7) W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary
w postaci pozbawienia możliwości wypożyczenia
8) W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
10) Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
11) Podręczniki darmowe wypożyczane są na okres bieżącego roku szkolnego.
12) Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do rozliczenia
z biblioteką.
13) Uczniom wyróżniającym się w czytelnictwie mogą być przyznane nagrody książkowe na koniec roku szkolnego
14) Do biblioteki nie wolno wchodzić z jedzeniem i napojami.
15) W bibliotece należy zachować ciszę.

 

Projekt pod nazwą: „Bajki bez barier”

Bajki bez barier” – to seria bajek psychoedukacyjnych, które wprowadzają dzieci, w świat niepełnosprawnych rówieśników. Pomagają poznać i zaakceptować inność. Mogą byś wsparciem dla nauczycieli i rodziców
w rozmowach na temat niepełnosprawności z dziećmi w wieku przedszkolnym
i młodszym szkolnym
Wydawcą bajek jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” Projekt współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W naszej bibliotece i świetlicy szkolnej znajdują się m.in.:

  • Joanna M. Chmielewska, Dziewczynka z okna (choroba przewlekła)
  • Aleksandra Chmielewska, Bursztyn (dziecko niewidome)
  • Joanna M. Chmielewska, Duży (upośledzenie umysłowe)
  • Aleksandra Chmielewska, Wycieczka (choroby nerek - dializa)
  • Aleksandra Chmielewska, Ktoś (wada serca)
  • Joanna M. Chmielewska, Mirabelka (Atopowe zapalenie skóry)
  • Aleksandra Chmielewska, Cukiereczek (cukrzyca)
  • Aleksandra Chmielewska, Albert i dzieciaki (klasa integracyjna)
  • Joanna M. Chmielewska, Czapka, lamy i Kotomierz (dysleksja)
  • Aleksandra Chmielewska, Rycerskie gofry (celiakia - nietolerancja glutenu)