Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

 

Administratorem danych przetwarzanych w zesole szkół (ADO) jest Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem
Adres: ul. Szkolna 12, 23-145 Wysokie
Kontakt: 84 680 62 16, e-mail: zswysokie@o2.pl


W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: iod@ugwysokie.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz promowania osiągnięć uczniów, a także organizowanych przez szkołę wydarzeń oraz wycieczek szkolnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w kronice szkolnej lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców)
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; – żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; – wniesienia skargi do organu nadzorczego. Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.