Egzamin ósmoklasisty


Ważne informacje dla ucznia: strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz OKE w Krakowie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023/2024

 Informacje dla rodziców

 


Szanowni Państwo!
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego w pierwszym dniu (trwa 120 minut), matematyki (100 minut) i języka obcego nowożytnego (90 minut).


Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.


Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych mają pierwszeństwo podczas rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych.

 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU**
1. język polski 120 minut

2

matematyka 100 minut
3

język obcy

wybrany przedmiot*

90minut

90 minut


*obowiązuje od roku szkolnego 2021-2022
**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 

 

Ważne daty dotyczące egzaminu ósmoklasisty

w roku szkolnym 2022/2023


Do 28 września Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
Najpóźniej do 30 września rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Do 15 października Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają Dyrektorowi szkoły opinię Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się (jeżeli dokument nie był złożony wcześniej). Jeżeli dokument zostanie wydany przez Poradnię po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.
Do 15 października Rodzice ucznia składają Dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza, uprawniające do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu.
Do 21 listopada Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia pisemną informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną.

Do 24 listopada rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpi po 21 listopada – Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2024 r.

Termin wydania uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2024 r.
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych.