Egzamin ósmoklasisty


[pobierz] 0.2 MB wytyczne-epidemiczne---uczniowie

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ ZDAJĄCYCH ORAZ INNYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU PRÓBNYCH EGZAMINÓW, W TYM ZASADY DOTYCZĄCE ZAKRYWANIA UST I NOSA

[pobierz] 0.7 MB testy-diagnostyczne-wytyczne-epidemiczne

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

 

TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

język polski – 25 maja 2020 r. (wtorek)

 

z matematyki – 26 maja 2020 r. (środa)

 

język obcy nowożytny – 27 maja 2020 r. (czwartek)

 

 

Ważne informacje dla ucznia: strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz OKE w Krakowie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
(FORMUŁA OD ROKU SZKOLNEGO 2018/2019)

 Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:


• określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
• zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.


Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:


• uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
• uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
• uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.


Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).


Pierwszy egzamin (rok szkolny 2018/2019) będzie obejmował:
• język polski;
• matematykę;
• język obcy.
Od roku szkolnego 2021/2022 oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczeń będzie jeszcze zdawał egzamin z dodatkowego przedmiotu. Będzie mógł dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:


• biologia;
• chemia;
• fizyka;
• geografia;
• historia.
Języki obce jakie ośmioklasista ma do wyboru to:
• angielski;
• francuski;
• włoski;
• hiszpański;
• niemiecki;
• rosyjski;

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.
Termin główny: kwiecień.
Termin dodatkowy: czerwiec.
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 

 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU**
1. język polski 120 minut

2

matematyka 100 minut
3

język obcy

wybrany przedmiot*

90minut

90 minut


*obowiązuje od roku szkolnego 2021-2022
**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 

WAŻNE TERMINY


Do 30 września
Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której:
• wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu;
• (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu;
• informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.
Do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed egzaminem)
Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.
Do ok. 30 marca (nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem)
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.